top of page

SÈVIS YO

Sèvis Adorasyon
Dimanch12pm - 2pm (An Pèsonn)

Apèl Konferans nan telefòn:
Ekòl Dimanch: Dimanch 9am - 10am

Reyinyon Priyè: Madi 7pm - 8pm

Etid Biblik: Mèkredi 7pm - 8pm

Sèvis Priyè Espesyal: 11:30am - 12:30pm

Pou'w Patisipe
Rele: 720 820 1230
oswa 
Telechaje Aplikasyon Freeconferencecall 
Chache TabernacleAZ

https://join.freeconferencecall.com/tabernacleaz

Lè yo se nan lè Arizona MST

SERVICES

Worship Services
Sunday 12pm - 2pm (In Person)

Via Phone Conference Call:
Sunday School: Sunday 9am - 10am

Prayer Meeting: Tuesday 7pm - 8pm

Bible Study: Wednesday 7pm - 8pm

Special Prayer Service: 11:30am - 12:30pm

To Participate
Call: 720 820 1230
or 
Download Freeconferencecall App
Search TabernacleAZ

https://join.freeconferencecall.com/tabernacleaz
 

The times are in Arizona time MST

TOGCN Facebooklive.png
New Hope Church.jpeg
TOGCN Youtube Live.png
bottom of page