top of page
POZISYON YO - THE POSITIONS

 

A-1
*ADMINISTRATÈ*

Lang: Konpetans Kreyòl ak Anglè obligatwa.

Kantite volontè ki nesesè: 3 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Kenbe dosye pèsonèl yo; nouvo ak ansyen manm legliz ak manm pèsonèl administratif legliz la.

Ede pastè a ak kominikasyon lè li okipe pou ou jere korespondans ekri, odyo ak mesaj telefòn.

Jere kalandriye legliz la pou itilize sal reyinyon yo pou maryaj ak rasanbleman ansanm ak sal klas pou etid Biblik oswa lòt kou espesyal.

Administre dosye legliz la ak dokiman ofisyèl yo.

A-1
*ADMINISTRATOR*

Language: Creole and English proficiencies are required.
Number of volunteers needed: 3 minimum
Who can apply: Arizona Members only.


*Position Description:*
Keeps personnel records; new and former church members and church administrative staff members.
Assists the pastor with communications by handling written, audio correspondence and phone messages.
Keeps the church schedule for use of the fellowship hall for weddings and gatherings as well as the use of classrooms for Bible studies or other special courses.
Administers the records of the church and official documents.

 

I-1
*KOWÒDONATÈ MINISTÈ ENTÈPRETASYON*

Lang: Konpetans Kreyòl ak Anglè obligatwa.

Kantite volontè ki nesesè: 3 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral responsab pou pwograme yon entèprèt kalifye pou sèvis la oswa evènman ki ap fèt la chak fwa gen yon demann pou sa. Asire w genyen yon lis volontè pou toujou asire sèvis sa a.

Se kwayans TOGC ke tout moun nan sèvis Legliz la dwe kapab konprann sa ki di nan sèvis la. Sèvis entèpretasyon yo nesesè ak yo ta dwe disponib pou nenpòt moun ki bezwen li pou nou ankouraje manm nou yo entegre tèt yo otank posib. Pou kounye a, nou ka ofri sèvis entèpretasyon yo sèlman an Kreyòl Ayisyen, Fransè, Anglè, ak petèt Panyòl pafwa.

 

I-1
*INTERPRETATION MINISTRY COORDINATOR*

Language: Creole and English proficiencies are required.
Number of volunteers needed: 1 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

*Position Description:*
This person will be responsible to schedule a qualified interpreter as needed and requested for the service or event in question. Ensure there is a list of volunteers to always assure this service is rendered.
It is the belief of TOGC that any Church attendee must be able to understand the spoken narrative of the service.  Interpretation services are necessary and should be available to anyone who needs it as we encourage our members to integrate themselves as much as possible. At this point, interpretation services can only be offered in Haitian-Creole, French, English, and perhaps Spanish at times. 

 

M-1
* PREZIDAN MINISTÈ GASON*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 1 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon*

Moun sa a pral gen pou objektif pou l ede mesye yo nan Legliz Tabènak nan wòl yo antanke gason nan Bondye, kit li marye, selibatè, granmoun oswa jenn. Pou demontre yon fason pou mesye yo ka wè ak imite jan pou yo viv fason Kris mande a. Sa ap fèt grasa ansèyman, zanmitay, ak sèvis. Moun sa a pral bay opòtinite pou ankouraje amitye espirityèl ak devlope relasyon disip, pou lèzòm ka grandi nan Kris la, espesyalman nan wòl yo kòm gason.

M-1
*MEN’s MINISTRY PRESIDENT*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 1 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

*Position Description*
This person will have for objective to disciple and equip the men of Tabernacle of Grace Church in their roles as men of God, whether married, single, older, or younger. To seek to provide an outlet for modeling the life of Christ to men. It is done through teaching, fellowship, and service.  This person will provide opportunities for fostering spiritual friendships and developing discipleship relationships, so that men can grow in Christ, specifically in their roles as men.

W-1
*PREZIDAN MINISTÈ FANM*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 1 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon*

Wòl prezidan ministè fanm nan se motive fanm yo nan mach yo ak Kris la epi ede idantifye domèn ki anpeche yo rive nan tout potansyèl yo nan Kris la. Nan TOGC, w’ap bati ak ankouraje relasyon dirab pandan w ap fòme ak ekipe fanm ak konpetans pou dirije nan ministè. Ou pral konsantre sou etid Biblik fanm yo, klas lekòl dimanch ak gwoup evanjelizasyon pou fè disip.

W-1
*WOMEN’s MINISTRY PRESIDENT*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 1 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

*Position Description*
The role of the women's ministry president is to motivate women in their walk with Christ and help identify areas that stop them from reaching their full potential in Christ.  At TOGC, you build and foster lasting relationships while also training and equipping women with the skills to lead in ministry. You will focus on women's Bible studies, Sunday school classes and disciple-making groups.

YS-1
*KOWÒDONATÈ MINISTÈ JÈN ADILT AK SELIBATÈ*

Kantite volontè ki nesesè: 1 minimòm

Lang: Konpetans Kreyòl ak Anglè yo trè rekòmande.

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Fòme yon komite pou ede planifye ak devlope aktivite ak pwogram yo. Kondwi etid Labib ak vin patisipe nan sèvis adorasyon an. Konsantre sou fason pou sèvi selibatè yo nan sitiyasyon kote yo jwenn yo. Ede kongregasyon an ak dirijan li yo devlope yon atitid ki pa jije, ouvè ak aksepte.

YS-1
*YOUNG ADULTS AND SINGLES MINISTRY COORDINATOR:*

Number of volunteer needed: 1 minimum
Language: Creole and English proficiency are highly recommended.
Who can apply: Arizona Members only.


*Position Description:*
Form a committee to help plan and develop activities and programs. Conduct Bible study gets involve in the worship service. Focus on how to minister to singles in the situations in which they are found. Help the congregation and its leaders develop a non-judgmental, open and accepting attitude.

SSCY-1
*ENSTRIKSÈ LEKÒL DIMANCH POU TIMOUN AK JENÈS 3 – 12 ane*

Lang: Konpetans Kreyòl ak Anglè yo trè rekòmande.

Kantite volontè ki nesesè: 6 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Pwofesè Lekòl Dimanch la anseye yon klas Elèv ki gen plizyè laj chak Dimanch maten jan li pwograme a, dapre misyon ak vizyon kongregasyon an, ak objektif li yo, ansanb ak objektif ak règleman ki tabli nan Komite Legliz la.

Rive omwen 30 minit anvan seyans lan kòmanse yon fason pou w ka bay ase tan pou w enstale.

Kreye, anseye, ak sipèvize opòtinite lidèchip tanzantan pou sèvis adorasyon Legliz la pou elèv yo, an koperasyon ak lidè an chaj la.

Konvèse ak paran Elèv yo apre klas pou etabli relasyon koperativ avèk yo.

Vin byen abitye ak materyèl kourikoulòm yo, epi fè plan leson an santre sou misyon ak vizyon kongregasyon an, ak bi, objektif, ak règleman ki tabli pa Komite Lekòl Dimanch lan.

SSCY-1
*SUNDAY SCHOOL INSTRUCTORS FOR CHILDREN and YOUTH 3 – 12 years old*

Language: Creole and English proficiency are highly recommended.
Number of volunteers needed: 6 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

 

*Position Description:*
The Sunday School Teacher teaches a class of multi-age Students each Sunday morning as scheduled, in accordance with the mission and vision of the congregation, and the goals, objectives and policies established by the Faith Formation Board/Committee.

Arrive at least 30 minutes before the start of the session in order to allow enough time to set up.

Create, teach, and oversee regular leadership opportunities for the service of corporate worship by the students, in cooperation with the senior minister.

Converse with the Students’ parents after class to establish cooperative relationships with them.

Become intimately familiar with the curriculum materials, and design lesson plans mindful of the mission and vision of the congregation, and the goals, objectives, and policies established by the Faith Formation Board/Committee.

SSYA-1
*ENSTRIKTÈ LEKÒL DIMANCH POU JÈN ADILT (13 jiska adilt ki pa marye)*

Lang: Konpetans Kreyòl ak Anglè yo trè rekòmande.

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a responsab pou:

Pran angajman pou l prezan chak Dimanch maten ki pwograme.

Prepare leson davans epi vin byen anseye leson ki prepare a.

Anseye klas lekòl Dimanch la.

Priye regilyèman pou chak elèv, ministè ansèyman w la, ak lòt kontribitè nan ekip ou a.

Asire ke sal klas la pwòp e li byen anfòm anvan elèv yo rive.

Prezan nan sal klas la 15 a 20 minit anvan klas la kòmanse; rete jiskaske dènye elèv la ale.

Pran epi kenbe dosye prezans yo.

SSYA-1
*SUNDAY SCHOOL INSTRUCTORS FOR YOUNG ADULTS (13 to Singlehood)*

Language: Creole and English proficiency are highly recommended.
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Arizona Members only


*Position Description:*
This person is responsible to:
Commit to be present each Sunday morning scheduled. 
Prepare lessons in advance and come to teach thoroughly prepared.
Teach the Sunday school class.
Pray regularly for each student, your teaching ministry, and other investors on your team.
Ensure that classroom is clean and set up properly before students arrive.
Be present in classroom 15 to 20 minutes before class begins; remain until last student has left.
Take and keep attendance records.

DC-1
*KOWÒDONATÈ DEKORAYON*

Egzijans pou lang: Yo rekòmande konpetans Kreyòl ak Anglè

Kantite volontè ki nesesè: 1 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral travay an kowòdonasyon ak legliz la jan sa nesesè pou bay sèvis yo mande a nan aktivite ki ap fèt la.

 

DC-1
*DECORATION COORDINATOR*

Language requirement: Creole and English proficiency are highly recommended
Number of volunteers needed: 1 minimum
Who can apply: Arizona Members only.


*Position Description:*
That person will work in coordination with the church as needed to provide the requested service at selected event.

FS-1
*KOWÒDONATÈ SÈVIS MANJE*

Egzijans pou lang: Yo rekòmande konpetans Kreyòl ak Anglè

Kantite volontè ki nesesè: 1 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral travay an kowòdonasyon ak legliz la jan sa nesesè pou bay sèvis yo mande a nan aktivite ki ap fèt la.

FS-1
*FOOD SERVICE COORDINATOR*

Language requirement: Creole and English proficiency are highly recommended
Number of volunteers needed: 1 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

 

*Position Description:*
That person will work in coordination with the church as needed to provide the requested service at selected event.

HV-1
*KOWÒDONATÈ VIZITASYON KAY MOUN*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm
Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral kowòdone vizit ijans lakay manm yo ak lòt moun ki bezwen vizit sa yo. Ou pral sipòte moun k ap resevwa visit sa yo ak priyè ak lòt resous ki nesesè nan moman an.

HV-1
*HOUSE VISITATION COORDINATOR*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

 

*Position Description:*
This person will coordinate emergency home visitation for members and others who need such visitation. You will support such recipients with prayers and other resources.
 

WC-1
*BENVINI KOWÒDONATÈ*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 10 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral kowòdone disiplin sèvis la pou plasman manm yo ak vizitè yo pandan sèvis oswa aktivite an. Asire yon atmosfè lapè ak lòd pandan sèvis ak aktivite a. Prepare an kowòdonasyon ak depatman apwopriye yo pou bay vizitè oswa kongregasyon an resous enfòmasyon yo.

WC-1
*WELCOME COORDINATOR*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 10 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

 

*Position Description:*
This person will coordinate the Usher discipline for members and visitors’ placement during service or event. Ensure a peaceful and orderly atmosphere during service and event. Prepare in coordination with appropriate departments to provide informational resources to visitors or congregation.

CC-1
*KOWÒDONATÈ SELEBRASYON*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a responsab pou rekonèt nenpòt anivèsè nesans, anivèsè maryaj, anons antèman, ak nenpòt moman enpòtan nan lavi manm nou yo ak lòt moun. Pozisyon sa a mande pou moun nan voye yon kat epi poste anons la sou gwoup WhatsApp legliz nou yo, sou sit wèb ak rezo sosyal yo.

CC-1
*CELEBRATION COORDINATOR*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Members and Non-members.

 

*Position Description:*
This person is responsible to recognize any birthday, Marriage anniversary, Funeral announcements, and any important moment in the lives of our members and others. This position requires the person to send out a greeting card and post the announcement on our church WhatsApp groups, Websites and social media.

DPR-1
*KOWÒDONATÈ REKÈT PRIYÈ DEVOSYON*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 3 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral swiv moun ki nan pase, prezan ak lavni ki te soumèt demann pou tyeke sou yo epi priye avèk yo. Kowòdonatè a pral soumèt yon rapò bay komite Legliz la epi mete lis demann lapriyè a ajou kòmsadwa pou kenbe l ajou. Moun sa a pral ede kowòdone abòde nouvo manm nan gwoup yo.

DPR-1
*DEVOTION PRAYER REQUEST COORDINATOR*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 3 minimum
Who can apply: Members and Non-members.

 

*Position Description:*
This person will be tracking past, present and future people who have submitted requests to check on them and pray with them. The coordinator will submit a report to the Church board and update the prayer request list accordingly to keep it up to date. This person will help coordinate the onboarding of new members to the groups.

DVP-1
*PWODIKTÈ VIDEYO DEVOSYON*

Egzijans lang: Kreyòl (Angle se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 4 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Ou pral resevwa devosyon odyo nan men kontribitè yo. Ou pral konvèti, fòma, epi kreye yon videyo avèk yo, w’ap itilize aplikasyon legliz la. Apre sa, w ap bezwen poste yo sou sit Facebook ak YouTube Legliz la.

DVP-1
*DEVOTION VIDEO PRODUCER*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 4 minimum
Who can apply: Members and Non-members.

 

*Position Description:*
You will be receiving the audio devotion from contributors. You will convert, format, and create a video with them using the current church application. Afterwards, you will need to post them on the Facebook and YouTube site of the Church.

DTP-1
*PWODIKTÈ TÈKS DEVOSYON*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 4 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Ou pral responsab pou prepare vèsè jounen an pou ministè devosyon regilyèman. W’ap evite itilize yon vèsè plis ke yon fwa pou ane a. Reflete selebrasyon jou ferye espesyal Etazini ak Ayiti ak lòt okazyon atravè chwa vèsè jounen an. Afiche vèsè jounen an alè nan gwoup Devosyon an chak mwa.

DTP-1
*DEVOTION TEXT PRODUCER*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 4 minimum
Who can apply: Members and Non-members.

 

*Position Description:*
You will be responsible to generate verse of the day for the devotion ministry regularly. You will avoid duplicate a verse for the year. Observe the special U.S. and Haitian holidays and occasions through the choices of the verse of the day. Post the verse of the day on time to the Devotion group each month.

DC-1
*KOWÒDONATÈ DEVOSYON*

Egzijans lang: Kreyòl (Anglè se opsyonèl)

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a responsab pou jere ak swiv operasyon devosyon an chak jou pou asire ke li mache san pwoblèm epi an akò ak direktiv ak règleman devosyon an. Ou pral ankouraje kontribitè yo pou respekte delè, atant ak objektif operasyon an. Ou pral jere retansyon, renouvèlman, rekritman, ak orè nan ministè devosyon an pou kenbe operasyon an fonksyone dapre direktiv ak règleman devosyon an.

DC-1
*DEVOTION COORDINATOR*

Language requirement: Creole (English is optional)
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Members and Non-members.

*Position Description:*
This person is responsible to manage and track the devotion operation on a daily basis to ensure it runs smoothly and in accordance with the devotion’s guidelines and policies. You will enforce deadline, expectations and goals of the operation to the contributors. You will manage retention, renewal, recruiting, and scheduling of the devotion ministry to keep the operation running in according to the devotion’s guidelines and policies.

BC-1
*KOWÒDONATÈ EMISYON*

Egzijans pou lang: Yo rekòmande konpetans Kreyòl ak Anglè

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm Arizona sèlman.


*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral opere ekipman medya yo tankou laptop, kamera, PowerPoint ak lojisyèl yo itilize pou difize sèvis la sou entènèt. Moun sa a pral ede konfigirasyon ekipman medya yo anvan legliz kòmanse omwen 45 minit anvan.

BC-1

*BROADCASTING COORIDNATOR*
Language requirement: Creole and English proficiency are highly recommended
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Arizona Members only.

 

*Position Description:*

This person will operate the media equipment such as the laptop, camera, PowerPoint and the software being used to broadcast the service online. This person will help setup the media equipment prior to church starts at least 45 min prior.

PM-1

*POWERPOINT PWODIKTÈ*

Egzijans pou lang: Yo rekòmande konpetans Kreyòl ak Anglè

Kantite volontè ki nesesè: 2 minimòm

Ki moun ki ka aplike: Manm ak Non-Manm.

 

*Deskripsyon pozisyon:*

Moun sa a pral responsab pou kolekte done yo nan sous ki apwopriye a pou kreye yon PowerPoint avèk presizyon an akò ak direktiv ak règleman ki etabli pou pati ki bezwen sèvis la.

PM-1
*POWERPOINT MAKER*

Language requirement: Creole and English proficiency are highly recommended
Number of volunteers needed: 2 minimum
Who can apply: Members and Non-Members.

 

*Position Description:*
This person will be responsible to collect the data from the appropriate source to accurately create a PowerPoint in accordance with the established guidelines and policies in place for the requested party.

bottom of page