top of page

Welcome to Tabernacle of Grace Church
of the Nazarene (TOGCN)

New Hope Church.jpeg

Byenvini, epi nou di ou mèsi dèske'w vizite sit entènèt Legliz Tabènak Gras Nazareyen (Tabernacle of Grace Church of the Nazarene) (TOGCN). TOGCN se yon kongregasyon pou tout moun, sitou manm Ayisyen-Ameriken yo. Sèvis nou yo fèt an Kreyòl ak Fransè. Entèpretasyon Anglè disponib toutan.

 

Nou kontan anpil pou nou konekte avèk ou epi ap sèvi ou atravè anpil ministè ak aktivite nou yo. Ou lib pou fouye sit nou an, epi vin vizite nou an pèsòn. N'ap tann avèk enpasyans pou akeyi ak salye w ak bra ouvè. Jiskaske nou rankontre, repoze epi rete anba lonbraj Bondye Toupisan an.

Welcome, and thank you for visiting Tabernacle of Grace Church of the Nazarene (TOGCN) website. TOGCN is a congregation for all, comprised mostly of Haitian-American members.  Our services are conducted in Creole, and French. English Interpretation is readily available.

We are excited to connect with you and be of service to you through our many ministries and activities. Feel free to browse our site, and come visit us in person. We are eagerly waiting to welcome and greet you with open arms. Until we meet, rest and abide under the shadow of our Almighty God.

SÈVIS YO

Sèvis Adorasyon
Dimanch12pm - 2pm (An Pèsonn)

Apèl Konferans nan telefòn:
Ekòl Dimanch: Dimanch 9am - 10am

Reyinyon Priyè: Madi 7pm - 8pm

Etid Biblik: Mèkredi 7pm - 8pm

Sèvis Priyè Espesyal: 11:30am - 12:30pm

Pou'w Patisipe
Rele: 720 820 1230
oswa 
Telechaje Aplikasyon Freeconferencecall 
Chache TabernacleAZ

https://join.freeconferencecall.com/tabernacleaz

Lè yo se nan lè Arizona MST
 

251 North Roosevelt Avenue
Chandler, AZ 85226
Tel: (480) 242 0332


 

SERVICES

Worship Services
Sunday 12pm - 2pm (In Person)

Via Phone Conference Call:
Sunday School: Sunday 9am - 10am

Prayer Meeting: Tuesday 7pm - 8pm

Bible Study: Wednesday 7pm - 8pm

Special Prayer Service: 11:30am - 12:30pm

To Participate
Call: 720 820 1230
or 
Download Freeconferencecall App
Search TabernacleAZ

https://join.freeconferencecall.com/tabernacleaz
 

The times are in Arizona time MST

 

251 North Roosevelt Avenue

Chandler, AZ 85226

Tel: (480) 242 0332
 

Latest News

Check out our latest edition of Sitwayen Tabenak, our monthly church newsletter.

 

​Upcoming Events

Please stay tuned...

This Week's Sermon

This week our minister talked about the overloading of information. In a time when anything and everything is just a click away how do we take a step back and focus on the principles of our faith?


While exploring the question of “What would Jesus do?” in today’s media crazed world, the minister also reflects on the changing state of family and community over the past few decades.

bottom of page